Financiële afwijkingen

Financiële afwijkingen per programma

Voor 2022 wordt een nadelige bijstelling verwacht van het begrotingssaldo van € 411.000. De vermelde onderwerpen hebben geen doorwerking naar de begroting 2023 en verder.

De Tweede Tijdvakrapportage bevat daarnaast nog enkele p.m.-posten: jeugdhulp, beheer vastgoed, pensioenvoorziening ex-wethouders en OZB-inkomsten.

bedrag x € 1.000

Nummer

Omschrijving

Nadeel

Voordeel

1.1

WMO vervoer

400

1.2

WMO Begeleiding

400

1.3

Minimabeleid

500

1.4

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 2020

249

1.5

Kinderopvang toeslagaffaire (KOT)

45

1.6

Intensieve Hulp in Vrijwillig Traject (IHV13weken)

117

75

1.7

Actieplan Werkgelegenheid

370

1.8

Re-integratie doelgroep met verdiencapaciteit tot 70%

140

1.9

Energietoeslag

1.645

1.10

Openluchttheater

30

1.11

Bijspringen en versterken

100

1.12

Jeugdhulp

pm

1.13

Geëscaleerdezorg

200

1

Totaal sociaal domein

2.911

1.360

2.1

Sportbeleid en activering

80

80

2.2

Subsidies Sportbeleid

60

2.3

Beeldenroute Keizer Karelweg

150

2.4

Overkapping dak A9

25

2.5

Beheer en behoud kunstcollectie

271

2

Totaal onderwijs en ontplooiing

351

315

3.1

Grondbank

180

30

3

Totaal economie en duurzaamheid

180

30

4.1

Openbare Verlichting

40

4.2

Opbrengst Reclameborden

63

4.3

Riolering

200

200

4.4

Zorgvlied

170

170

4

Totaal openbare ruimte

473

370

5.1

Startkoop

439

439

5.2

Bouwleges

339

5.3

Wonen en bouwen - nieuwe woonruimteverdeling

45

5.4

Beheer vastgoed

pm

5

Totaal ruimtelijke ontwikkeling

823

439

6.1

Functioneel Leeftijdsontslag Brandweer

126

126

6.2

Burgemeester en wethouders

100

6.3

Burgerzaken

413

367

6

Totaal bestuur, bevolking en veiligheid

639

493

7.1

Bedrijfsmiddelen

100

7.2

Juridische ondersteuning gemeentelijke monumenten

50

7.3

Bedrijfskleding buitendienst

0

7

Totaal overhead

100

50

8.1

Renteparagraaf

800

8.2

Pensioenvoorziening (ex-) wethouders

pm

8.3

OZB-opbrengst

pm

8.4

Bijdrage gederfde inkomsten 2021

1.159

8.5

Stelposten (extra accountantskosten)

-50

8

Totaal algemene dekkingsmiddelen

-50

1.959

Subtotaal

5.427

5.016

Nadelig saldo begrotingsjaar 2022

-411

Aanvullend gemelde mutaties m.b.t. 2023 en verder

0

Totaal begrotingsjaar 2022 en verder

nadeel:

-411

Beslispunt:

  1. Instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting ten gunste van de algemene reserve voor de in hoofdstuk 2.1 “Financiële afwijkingen per programma” genoemde voor –en nadelen van per saldo € 411.000 nadelig.
Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 15:22:02 met de export van 09/29/2022 15:11:38