Reserves en voorzieningen

Voorzieningen

Voorzieningen
Voorgesteld wordt de volgende voorzieningen te wijzigen:

bedrag x € 1.000

Nummer

Omschrijving

Uitgave

Inkomst

2.1

Onderhoud Vastgoed - SPUK

124

124

2.2

Onderhoud Vastgoed

1.339

2.3

Onderhoud Onderwijsgebouwen

59

2.4

Riolering

-200

2.5

Huishoudelijk afval

-193

2.6

Begraafplaats Zorgvlied

170

2.7

Alg. pensioenwet politiek ambtsdragers + wachtgeld

145

2.8

Bouwgrond exploitatie

169

2

Totaal voorzieningen

1.298

439

Onderwerpen die niet in andere hoofdstukken worden verantwoord zijn:

2.2 Onderhoud Vastgoed
Aan de onderhoudsvoorziening wordt in 2022 € 1,3 miljoen extra onttrokken. In de afgelopen jaren bleef de daadwerkelijke onttrekking achter bij de begroting door stagnatie van diverse projecten. Dit vertaalt zich daarentegen in hogere uitgaven dit jaar doordat veel oudere projecten alsnog tot uitvoering zijn overgegaan. Door externe capaciteit is dit jaar een inhaalslag gemaakt in het uitvoeren van diverse onderhoudsprojecten. Dit betreft met name het vervangen van de brandbeveiligingsinstallatie van de cultuurstrip, het vervangen van koelmachines op het cobra museum & cultuurstrip.

2.3 Onderhoud Onderwijsgebouwen
Voor onderhoud onderwijsgebouwen wordt in 2022 € 59.000 extra onttrokken.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 15:22:02 met de export van 09/29/2022 15:11:38