Reserves en voorzieningen

Reserves

In de overige hoofdstukken staan enkele mutaties vermeld die betrekking hebben op reserves en voorzieningen. Naast invloed op het saldo van baten en lasten heeft dit een uitwerking naar de balans. Vanuit rechtmatigheid moet de raad naast het instemmen met de wijzigingen op programmaniveau akkoord gaan met het aanpassen van de balansmutaties voor reserves en voorzieningen.

Totaaloverzicht reserves en voorzieningen
De in het navolgende overzicht opgenomen bedragen zijn een mutatie op het bestaande kader. Een positief bedrag betekent dat de nu in de begroting opgenomen onttrekking/dotatie verhoogd moet worden.

bedrag x € 1.000

Nummer

Omschrijving

Uitgave

Inkomst

1

Reserves

181

-377

2

Voorzieningen

1.298

439

Totaal

1.479

62

Beslispunt:

  1. Instemmen met de in hoofdstuk 5 “reserves en voorzieningen” vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen.

Reserves
Voorgesteld wordt de volgende reserves te wijzigen:

bedrag x € 1.000

Nummer

Omschrijving

Uitgave

Inkomst

1.1

Functioneel Leeftijdsontslag Brandweer

126

1.2

Startkoop

439

1.3

Energietransitie en duurzaamheid

-227

1.4

Renovatie Voerman 2a

400

1.5

Verkeersmaatregelen

-130

1.6

Verkeersregelinstallaties

-30

1.7

Wegen

-605

227

1.8

Dekking kapitaalasten verkeer/vervoer

-1.372

1.9

Dekking kapitaallasten gronden

155

1.10

Grote Projecten

30

1.11

Grondbank

30

1.12

Investering Hardware IT

0

1.13

Hardware IT

1.017

1.14

Dekking kapitaallasten ICT

-400

1.15

Bedrijfsvoeringsfonds

158

1.16

Bedrijfsmiddelen

-14

1.

Totaal reserves

181

-377

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 15:22:02 met de export van 09/29/2022 15:11:38