Financiële afwijkingen

Begrotingsrechtmatigheid

Voor de volgende begrotingsposten geldt dat zowel het niveau van uitgaven als inkomsten toeneemt. Per saldo heeft het geen invloed op het verwachte rekeningresultaat. Om de uitgaven rechtmatig te besteden moet de raad instemmen met het wijzigen van de begroting:

bedrag x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Nummer

Omschrijving

Uitgave

Inkomst

saldo

saldo

saldo

1.1

Kinderopvang toeslagaffaire (KOT)

832

832

1.2

Blokhuismiddelen

-2.136

-2.136

0

1.3

Verbindingsofficier arbeidsregio Groot Amsterdam

80

80

1.4

Europese jongerenproject Diggiloo

54

54

1.5

Beweegplein

-20

1

Totaal sociaal domein

-1.190

-1.170

0

0

0

2.1

Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)

329

329

2.2

Specifieke uitkering stimulering sport ijsbanen en zwembaden (SPUK-IJZ)

56

56

2.3

Wegvallen werkzaamheden aan de sportvelden

-114

-114

-114

-114

2.4

Beweegplein

20

2.5

Lokaal Sportakkoord

44

44

2.6

Prijsindex AmstelveenSport

87

2.7

Nationaal Plan Onderwijs (NPO)

816

816

2.8

Subsidie Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur aan culturele instellingen

358

358

2

Totaal onderwijs en ontplooiing

1.596

1.603

-114

-114

-114

3.1

Gastvrij Amstelveen

0

3

Totaal economie en duurzaamheid

0

0

0

0

0

4.1

Vervangen beschoeiing Heempark Thijssepark

247

247

4.2

Energiebeleid - 2e tranche aanpak energiearmoede

0

4.3

Energiebeleid - nationaal isolatie programma

240

240

0

4.4

Wegvallen werkzaamheden aan de sportvelden

114

114

114

114

4

Totaal openbare ruimte

354

240

114

114

114

5.1

Handhaving opkoopbescherming

-40

5

Totaal ruimtelijke ontwikkeling

-40

0

0

0

0

6.1

Handhaving opkoopbescherming

40

6.2

Versterken lokale antidiscriminatievoorzieningen

36

6

Totaal bestuur, bevolking en veiligheid

76

0

0

0

0

7.1

Hardware ICT

317

317

0

0

0

7.2

Verschuiving ICT budgetten van aanschaf hardware/software naar ICT diensten

700

700

0

7.3

ICT Infra fase 2 naar fase 3

0

0

7.4

Diverse uitkeringen (ziekte, zwangerschaps- en bevallingsverlof en detachering)

613

613

0

7.5

Projectgerelateerde inhuur grondexploitaties en projecten

-1.522

-1.522

7.6

Bijdrage Aalsmeer toezicht Meerlanden

75

75

7.7

Bedrijfskleding binnendienst Zorgvlied

-14

-14

7.8

Visie Bovenkerkerweg

-26

-26

7.9

Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen

486

486

7

Totaal overhead

629

629

0

0

0

8.1

Dotatie voorziening "Algemene pensioenwet politiek ambtsdragers + wachtgeld"

200

200

8.2

Versterken lokale antidiscriminatievoorzieningen

-36

8.3

Prijsindex AmstelveenSport

-87

8

Totaal algemene dekkingsmiddelen

77

200

0

0

0

Totaal

1.626

1.626

0

0

0

Beslispunt:

  1. Instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting voor de in hoofdstuk 2.2 “Begrotingsrechtmatigheid programma’s” vermelde budgettair-neutrale wijzigingen.
Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 15:22:02 met de export van 09/29/2022 15:11:38