Kredieten

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte

Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2022-2025 is op 13 juli 2022 vastgesteld. Er zijn enkele wijzigingen in de projecten die binnen het plan zijn genoemd. Deze worden hieronder per discipline toegelicht. Alle huidige bijstellingen van budgetten passen in de meerjarenbegroting van de buitenruimte en binnen de ruimte die de betreffende reserves en kredieten bieden. De uitvoering van het programma verloopt goed. Op het totale programma van ongeveer € 10,5 miljoen in 2022 wordt zoals vrijwel ieder jaar een beperkt deel gefaseerd door tegenvallers in de voorbereiding of de uitvoering, of anderszins bijgesteld. Daarentegen worden veel projecten op het gebied van wegenonderhoud, groenrenovaties, verkeersmaatregelen, riolering, spelen, openbare verlichting en kunstwerken dit jaar volgens plan gerealiseerd.

Recapitulatie meerjarenprojectenplan buitenruimte Amstelveen 2022-2025:

Taakveld

Omschrijving onderdeel meerjarenprojectenplan

2022

2023

Totaal

2.1 Verkeer en vervoer

-wegen

-605

895

290

-verkeer

-130

150

20

-verkeersregelinstallaties

-30

0

-30

-openbare verlichting

0

0

0

TOTAAL

-765

1.045

280

5.7 Openbaar groen

-groen, water en spelen

0

0

0

en openluchtrecreatie

7.2 Riolering

-riolering

140

0

140

Totaal

-625

1.045

420

Dit betreft

Investeringen

-825

1.045

220

Exploitatie

200

0

200

bedrag x € 1.000

Omschrijving

2022

2023

Groot onderhoud wegen

-605

895

Verkeersmaatregelen

-130

150

Verkeersregelinstallaties

-30

0

Buitenruimte groen, water en spelrecreatie

0

0

Dekking kapitaalasten verkeer/vervoer

965

-1.045

Totaal reserves

200

0

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
Onder dit taakveld vallen de deelprogramma's wegen, verkeer, verkeersregelinstallaties (VRI's), bruggen en openbare verlichting. Op het totale taakveld wordt de begroting in 2022 naar beneden bijgesteld met € 765.000 (van afgerond € 7,0 miljoen naar € 6,2 miljoen). Daarnaast verwachten wij op diverse kleine beheerbudgetten een onderschrijding. Dit wordt duidelijk bij de jaarrekening, want bij kleine budgetafwijkingen wordt de begroting niet tussentijds bijgesteld. In 2023 wordt het budget voor het taakveld verkeer en vervoer omhoog bijgesteld met € 1,0 miljoen (van € 12,7 miljoen naar € 13,7 miljoen). De grootste afwijkingen en bijstellingen op het taakveld worden hieronder verklaard.

bedrag x 1.000 euro

omschrijving

2022

2023

TOTAAL

1.

Inkomsten kabelsleuven

200

0

200

2.

Kwaliteitsverbetering fietspaden

-530

530

0

3.

VRI Beneluxbaan-Hammarskjöldsingel

-80

0

-80

4.

Brug NTC-Bouwerij

-365

365

0

5.

Rotonde en fietspaden Oranjebaan

100

0

100

6.

Verkeersmaatregelen Laan Walcheren

-150

150

0

7.

Reconstructie Cleopatralaan e.o. (deel wegen)

60

0

60

MUTATIE BEGROTINGSSALDO

-765

1.045

280

Bijstelling programma 2022 en 2023

1. Inkomsten kabelsleuven
De bijdragen van nutsbedrijven voor het herstel van kabelsleuven zijn naar verwachting minder dan begroot. Dat komt doordat nutsbedrijven sinds kort zelf nu ook kabelsleuven kunnen en moeten herstellen. Het is nog niet duidelijk welk effect dit op de lange termijn zal hebben. Voor 2022 gaat het zoals het er nu naar uitziet om een effect van ongeveer € 200.000.

2. Kwaliteitsverbetering fietspaden
Het project Kwaliteitsverbetering fietspaden staat grotendeels in 2023 geprogrammeerd, met als streven nog in 2022 te starten met de uitvoering van een aantal trajecten. De voorbereidingen kosten meer tijd, onder andere door het uitvoeren van de benodigde onderzoeken en de afhankelijkheid van nutsbedrijven. Een bedrag van € 530.000 schuift daarom door naar 2023. Hiervan is € 430.000 bestemd voor fietspaden langs de Beneluxbaan.

3. VRI Beneluxbaan-Hammarskjöldsingel
et vervangen van de verkeersregelinstallatie (VRI) op het kruispunt Beneluxbaan-Hammarskjöldsingel, inclusief het aanpassen van de opstelvakken, is afgerond en voordeliger uitgepakt dan vooraf ingeschat. Een bedrag van ongeveer € 80.000 blijft via de reserve VRI's beschikbaar voor andere VRI-projecten.

4. Brug NTC-Bouwerij
Het aanleggen van een nieuwe brug tussen het Nationaal Tenniscentrum en de Bouwerij schuift door naar 2023. Onder meer het verlenen van de omgevingsvergunning duurde langer door het uitblijven van een reactie van de provincie

5. Rotonde en fietspaden Oranjebaan
Het fietspad langs de Oranjebaan wordt opgeknapt in de periode september-december 2022. Door de substantiële stijging van de grondstof- en energieprijzen zijn de kosten voor dit project als geheel ook gestegen en is ophoging van het budget met € 100.000 noodzakelijk. De meerkosten worden gedekt uit de reserves.

6. Verkeersmaatregelen Laan Walcheren
Het budget voor het treffen van verkeersmaatregelen op Laan Walcheren schuift voor netto € 150.000 door naar 2023, waarvan € 300.000 aan uitgaven met daartegenover € 150.000 aan inkomsten. De aanbesteding van het werk vindt wel nog plaats in 2022 en mogelijk wordt er buiten al gestart. De nutsbedrijven kunnen echter pas in de eerste helft van 2023 hun werkzaamheden uitvoeren.

7. Reconstructie Cleopatralaan e.o. (deel wegen)
Ook bij de reconstructie van de Cleopatralaan e.o. is het effect van de gestegen grondstof- en energieprijzen zichtbaar. Door verrekening van de gestegen asfaltprijzen en door een veel grotere hoeveelheid grondverzet wordt het budget opgehoogd met € 200.000. Dit heeft zowel gevolgen voor het taakveld verkeer en vervoer (€ 60.000) als voor het taakveld riolering (€ 140.000). Het werk is inmiddels afgerond.

Taakveld 5.7 Groen-water-spelen
Op het taakveld groen, water, spelen is geen bijstelling van de begroting nodig.

Taakveld 7.2 Riolering
Op het onderdeel riolering wordt de begroting 2022 omhoog bijgesteld met € 140.000 (van afgerond € 2,0 miljoen naar € 1,8 miljoen) als gevolg van de meerkosten voor de reconstructie van de Cleopatralaan e.o.. Een toelichting op dit project staat bij taakveld 2.1 Verkeer en vervoer.

bedrag x 1.000 euro

omschrijving

2022

2023

TOTAAL

7.

Reconstructie Cleopatralaan e.o. (deel riolering)

140

0

140

MUTATIE BEGROTINGSSALDO

140

0

140

Overige bijstellingen MPP 2023 en verder
Overige bijstellingen voor 2023 en verder volgen bij de jaarrekening 2022 en de perspectiefnota 2024. Dat is immers het moment voor het bijstellen van het meerjarenprojectenplan. Bovendien is er dan weer een actueler zicht op voortgang en planning van de projecten.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 15:22:02 met de export van 09/29/2022 15:11:38