Kredieten

Overige kredieten

In de overige hoofdstukken staan enkele mutaties vermeld die betrekking hebben op kredieten. Naast invloed op het saldo van baten en lasten heeft dit een uitwerking naar de balans. Vanuit rechtmatigheid moet de raad naast het instemmen met de wijzigingen op programmaniveau akkoord gaan met het aanpassen van de balansmutaties voor kredieten.

Kredieten
De in het navolgende overzicht opgenomen bedragen zijn een mutatie op het bestaande kader. Een negatief bedrag betekent dat het gevoteerde krediet in de jaarschijf 2022 verlaagd wordt. Onderstaande mutaties betreffen met name fasering van kredieten naar latere jaren op basis van de feitelijke voortgang van deze projecten. De fasering van de kredieten werkt door in de gelijke aanpassingen van de geraamde mutaties op deze reserves. Zie hiervoor hoofdstuk 5.

bedrag x € 1.000

Nummer

Omschrijving

Uitgave

Inkomst

1.1

The Mayor fiets-voetpad (Bovenlandenpad)

-275

1.2

Vervanging Hardware IT

-400

1.3

De Loeten

256

1.4

Middenwaard

-448

-805

1.5

Westwijk Zuidoost

-495

283

1.6

Stadshart

-935

-2.016

1.7

Zetterij

-103

-95

1.8

Bedrijventerrein Amstelveen Zuid

223

-53

1.9

Stadsplein Bioscoop

50

150

1.10

Inrichting buitenruimte facilitaire projecten

-912

-780

1.11

Afvalinzameling The Mayor

98

98

1.12

Krijgsman

481

326

1.12

Carmenlaan

-168

1.13

Lindenlaan 315-323

-236

-448

1.14

Allemankwartier

-455

1.15

Landtong

-219

1.16

Appellaan-Notenlaan

-262

1.17

Sportpark Overburg Kunstgrasveld (SPUK)

126

126

Totaal

-3.930

-2.958

Onderwerpen die niet in andere hoofdstukken worden verantwoord zijn:

1.11 Afvalinzameling The Mayor
Op het terrein van The Mayor is fase 1 opgeleverd (woningen) en zijn voor deze fase ondergrondse afvalcontainers benodigd. Gelet op de stijgende kostprijzen zijn voor alle drie fases de containers besteld en betaald. Contractueel zijn deze kosten voor de ontwikkelende partij van The Mayor.

Beslispunt:

  1. Instemmen met de overige in hoofdstuk 4.1 “Meerjarenprojectenplan Buitenruimte” vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen inclusief hiermee samenhangende reserves, voorzieningen en kredieten.
  2. Instemmen met de in hoofdstuk 4.2 “overige kredieten” vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen.
Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 15:22:02 met de export van 09/29/2022 15:11:38