Fasering

Budgetoverheveling

bedrag x 1.000 euro

omschrijving

2022

2023

2024

2025

1.

Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)

-238

113

125

2.

Gebiedsmanager A9

-30

30

3.

Economische dakloosheid en doordecentralisatie bescherm wonen (BW)

-146

40

106

4.

The Mayor fiets-voetpad (Bovenlandenpad)

-275

275

5.

Digitale communicatie met inwoners

-75

75

6.

Historisch besef

-60

60

7.

Frictiekosten ontvlechting Aalsmeer

-128

74

27

27

8.

Strategische groenplannen

-30

30

9.

Volkstuintjes

-60

60

10.

Afvalpassen

-193

193

11.

Circulair ontmantelen bedrijven in Legmeer

-62

62

12.

Groene pergola's

-45

45

13.

Actieplan klimaatadaptatie

-40

40

TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

-1.382

1.097

258

27

2.

Gebiedsmanager A9

30

-30

7.

Frictiekosten ontvlechting Aalsmeer

128

-74

-27

-27

8.

Strategische groenplannen

30

-30

10.

Afvalpassen

193

-193

11.

Circulair ontmantelen bedrijven in Legmeer

62

-62

12.

Groene pergola's

45

-45

13.

Actieplan klimaatadaptatie

40

-40

RESERVEMUTATIE

528

-474

-27

-27

RESULTAAT (MUTATIE BEGROTINGSSALDO)

-854

623

231

0

1. Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)
In de reactie van het kabinet van 15 januari 2021 op het rapport ‘Ongekend onrecht’ van de Parlementaire  Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) is toegelicht dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen, ook maatregelen nodig zijn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden.

Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid, waaronder de gemeenten. In de Perspectiefnota 2023 is hiervoor eenmalig € 368.500 toegekend voor communicatie, ontwikkeling van een integrale werkwijze, versterken sociaal loket en onderzoeken. De voorbereiding en uitwerking voor de acties op het gebied van communicatie vragen meer tijd dan verwacht. Het toegekende inhuurbudget voor communicatie van € 112.500 wordt daarom overgeheveld naar 2023. Voor de ontwikkeling van een integrale werkwijze en uitvoering van onderzoeken is de jaarschijf 2023 voldoende en wordt voorgesteld om € 125.000 over te hevelen naar de periode 2024-2027. In 2023 volgt nadere besluitvorming op de inzet van de POK middelen voor 2024-2027.

2. Gebiedsmanager A9
Door een latere start van de gebiedsmanager A9 is minder budget nodig in 2022. Het restant van € 30.000 wordt via de reserve grote projecten € 30.000 inhuurbudget overgeheveld naar 2023.

3. Economische dakloosheid en doordecentralisatie beschermd wonen (BW)
De gemeente heeft in 2022 via de perspectiefnota middelen beschikbaar gesteld om de kosten te dekken rondom economische dakloosheid en de doorcentralisatie beschermd wonen (BW). Dit omdat er grote onzekerheid was over het beschikbare budget vanuit het rijk in 2022.

Inmiddels is bekend dat de doordecentralisatie BW is uitgesteld naar 01 januari 2024. Het budget wat nodig is om de beleidsontwikkeling (voorbereiding) te bekostigen voor onder andere inhuur regionale coördinator faseert van 2023 en 2024.

4. The Mayor fiets-voetpad (Bovenlandenpad)
De woningen van fase 1, bestaande uit de eerste drie woonblokken zijn medio 2022 opgeleverd. Ook de buitenruimten van dit gebied is inmiddels opgeleverd en in gebruik genomen. De wens was, om gelijk met fase 1 het fiets-voetpad over het terrein van The Mayor te realiseren. In de praktijk is nu gebleken dat er naast het komende fiets-voetpad nog volop werkzaamheden worden uitgevoerd. Oplevering van het fiets-voetpad zal gelijktijdig met de oplevering van woonblok 4 worden uitgevoerd. (1e kwartaal 2023).

5. Digitale communicatie met inwoners
Vanwege corona en de ambtelijke inzet voor de communicatie opvang Oekraïners wordt het eenmalige budget voor digitale communicatie met inwoners pas in 2023 ingezet. Het budget is bedoeld voor promotie van en uitbreiding digitale kanalen om de informatievoorziening aan burgers te verbeteren.

6. Historisch besef
Voor ondersteuning in het programma Historisch Besef is € 60.000 budget in 2022. Dit budget is in 2022 niet besteed, het programma Historisch Besef 2.0 start in 2023.

7. Frictiekosten ontvlechting Aalsmeer
De in 2022 beschikbaar gestelde budgetten uit de reserve frictiekosten ontvlechting Aalsmeer blijken verdeeld te moeten worden over 2022 en toekomstige jaren. Dit wordt geregeld via de bedrijfsvoeringsfondsen van betreffende afdelingen.

8. Strategische groenplannen
Voor de opzet van een nieuw bomenplan en bijdrage aan het nieuwe groenstructuurplan (2 onderdelen van de strategische groenplannen) worden middelen overgeheveld naar 2023.

9. Volkstuintjes
In goede samenwerking met de tuinders heeft een opschoningsactie plaatsgevonden en zijn duidelijke afspraken gemaakt over groen en bouwwerken. Vrijkomende gedeelten zijn ingeplant met bosplantsoen en fruitbomen. Een deel van het budget is besteed. Door een nog lopend juridisch traject wordt eenmalig € 60.000 overgeheveld naar 2023.

10. Afvalpassen
De huidige afvalpassen zijn in 2018 uitgegeven. Ze waren gekocht om 5 jaar mee te gaan en in 2022 wordt de aanbesteding gestart voor de uitgifte van vervangende tags in 2023 Van het beschikbaar gesteld budget wordt € 193.000 overgeheveld naar 2023.

11. Circulair ontmantelen bedrijven in Legmeer
Het project Legmeer bevindt zich nog in de beginfase. Het is in 2022 nog te vroeg om met marktpartijen te onderzoeken hoe circulair ontwikkelen en slopen aangepakt kan worden. Onderzoek naar circulariteit staat bij de Legmeer projectorganisatie voor 2023 op de agenda.

12. Groene pergola's
In 2022 is door de Hanze Hogeschool Groningen in samenwerking met een expertpanel onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het realiseren van innovatieve groene pergola’s in de openbare ruimte (naar het concept van de ‘Green Leaf of Groningen’).  Deze resultaten zijn begin september 2022 aan Amstelveen opgeleverd en worden vertaald naar een mogelijke toepassing in Amstelveen. Dit heeft als doel om in 2023 te starten met een Pilot Groene Pergola op een Amstelveens plein. Voorgesteld wordt om het budget van € 45.000 over te hevelen naar 2023.

13. Actieplan klimaatadaptatie
Van het budget klimaatadaptatie wordt in 2022 ruim € 170.000 besteed. De voorbeeldtuin klimaatadaptatie, NK Tegelwippen, communicatiecampagne, klimaatcoaches, groenblauwe school- en speelpleinen én de pilot Plantaarns vallen onder dit budget. Voor een hittestress onderzoek is dekking gevonden binnen de bestaande budgetten en formatie.
In de 2e helft van 2022 wordt de besteding van het restantbudget van circa € 40.000 uitgewerkt in concrete projecten zodat de uitvoering in de 1e helft van 2023 van start kan gaan. Dit betreft diverse bewonersacties op particulier terrein en het vergroenen en onttegelen van de openbare buitenruimte. Voorgesteld wordt om het restant budget van € 40.000 over te hevelen naar 2023.

Toezegging commissie ABM
In de commissie ABM van 26 november 2019 is de toezegging gedaan dat een onderwerp voor budgetoverheveling maximaal 2 jaar mag terugkomen. Deze notitie bevat geen onderwerpen die voor de derde keer staan vermeld.

Beslispunt:

  1. Instemmen met de vermelde budgetoverhevelingen in hoofdstuk 3.1 “budgetoverheveling” en de begroting meerjarig wijzigen voor de neutrale mutaties.
  2. Instemmen met structurele verhoging van de accountantskosten met € 50.000 en dit te dekken uit de stelpost onvoorzien op algemene dekkingsmiddelen.
Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 15:22:02 met de export van 09/29/2022 15:11:38