Algemeen

Inleiding

Deze tijdvakrapportage gaat in op financiële afwijkingen ten opzichte van de vorig jaar in november vastgestelde begroting 2021.

De opgenomen informatie geeft de situatie weer zoals die half september bekend was. De gemelde financiële afwijkingen zijn geëxtrapoleerd naar een volledig begrotingsjaar en geven daarmee de verwachte afwijkingen aan het eind van dit jaar weer.

In hoofdstuk 7 Bijlagen wordt specifiek ingegaan op de volgende onderwerpen:

  • Financiële stand Lokaal coronafonds;
  • Financiële stand Lokaal werkbudget Oekraïne;
  • Inhuur externen;
  • Risico;
  • inkoop en aanbesteding.

Begrotingssaldo
Op meerdere plekken in deze tijdvakrapportage wordt melding gedaan van mutaties die worden afgewikkeld met het begrotingssaldo/algemene reserve.

Over de periode 2022 t/m 2026 leidt deze tijdvakrapportage tot een verbetering van de meerjarige begrotingspositie met € 153.000.

Dit is inclusief een verwerkt tekort voor de energietoeslag van € 1,645 miljoen (zie hoofdstuk 2.1, post 1.9). Het Rijk heeft een aanvullende compensatie via de septembercirculaire aangekondigd die in dezelfde orde ligt als dit tekort. Met inachtneming hiervan is sprake van een dotatie aan de algemene reserve van € 1,8 miljoen over de periode t/m 2026.

bedrag x € 1.000

2022

2023

2024

2025

2026

Totaal

Hoofdstuk

Omschrijving

Uitgave

Inkomst

saldo

saldo

saldo

saldo

saldo

2.1

Financiële afwijkingen per programma

5.427

5.016

-411

0

0

0

0

-411

2.2

Begrotingsrechtmatigheid

1.626

1.626

0

0

0

0

0

0

2.3

Grondexploitaties begrotingssaldo

1.317

1.496

179

612

-227

0

0

564

2.3

Grondexploitaties rechtmatigheid

-677

-677

0

0

0

0

0

0

3.1

Budgetoverheveling

-854

854

-623

-231

0

0

0

Mutatie algemene reserve per jaar

6.839

7.461

622

-11

-458

0

0

153

Beslispunt:

  1. De tweede tijdvakrapportage 2022 vast te stellen.
Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 15:22:02 met de export van 09/29/2022 15:11:38