Bijlagen

Lokaal coronafonds

Lokaal ondersteuningspakket
In de raad van 8 april 2020 is ingestemd met een reservering ten laste van de algemene reserve voor een lokaal ondersteuningspakket van € 15 miljoen. Hiervan is € 10 miljoen direct beschikbaar gesteld en € 5 miljoen na besluit van het college van B&W en raadpleging van de gemeenteraad indien uitbreiding van het krediet noodzakelijk wordt geacht.

De maatregelen komen niet in plaats van reeds bestaande of nog te ontwikkelen landelijke regelingen of wetgeving. Hierbij kan gedacht worden aan ondersteuningsmaatregelen vanuit Rijk en Provincie voor musea, theaters, ijsbanen e.d. Daarnaast verstrekt Amstelveen de ToZo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Dit betreft tot heden een verstrekt bedrag van € 22 miljoen (waarvan € 16 miljoen in 2020) voor Amstelveense ondernemers. Van het verstrekte bedrag dit jaar heeft € 1 miljoen betrekking op een (voorlopige) nabetaling over 2020.

Bij het toekennen van middelen uit het Lokaal coronafonds aan ondernemers moet worden beoordeeld of dit positief uitwerkt voor de ondernemer. Het moet niet zo zijn dat de ondernemer met de linkerhand een bedrag ontvangt vanuit het Lokaal corona-fonds en het met de rechterhand moet teruggeven aan het Rijk door een lagere ToZo-vergoeding.

Stand van zaken Lokaal Coronafonds
In de eerste tijdvak is het plafond vastgesteld op € 8,758 miljoen. In de afgelopen maanden is besluit 80 toegevoegd voor € 4.000. Voor aanvullende besluiten is nog € 6,238 miljoen beschikbaar.

LOKAAL CORONAFONDS 16 september 2022

bedrag x 1.000 euro

omschrijving

Besluit d.d.

Plafond

werkelijk

Prognose

Vrijval

Voor wie?1

Afgehandeld in 2020/2021

6.734

6.734

0

28.

Ondersteuningsmaatregel Amstelveense kunstenaars

30-6-2020

35

0

35

0

MI

37.

Compensatie lasten voor noodlijdende lokale ondernemers (zie ook nr.71+76)

12-1-2021

548

166

382

0

MKB

57.

Compensatie ondernemers-bijdragen 2022 aan bedrijfsinvesteringszones (BIZ)

20-4-2021

88

18

70

0

MKB

60.

Stimuleringsfonds lokale economie Amstelveen

11-5-2021

775

133

642

0

MKB

62.

Garantiesubsidie Amstel Gospel Choir

26-7-2022

0

0

MI

68.

Covid meerkosten en continuïteitsbijdrage jeugdhulpaanbieders

10-8-2021

75

9

66

0

MI

71.

Subsidieregeling verduurzaming terrasverwarming (t.l.v. nr.37)

21-9-2021

50

0

50

0

MI

76.

‘Back on track’ programma voor lokaal bedrijfsleven (t.l.v. nr. 37)

2-11-2021

152

57

95

0

MI

77.

Terugbetaling c.q. niet in rekening brengen leges evenementen 1e halfjaar 2022

21-12-2021

15

0

15

0

MKB

SUBTOTAAL T/M JAARSTUKKEN 2021

8.472

7.116

1.356

0

78.

Capaciteit boa's+ondersteuning horecaondernemers/evenementenorganisaties

15-3-2022

248

248

0

0

MKB/MI/I

79.

United Amstelveen

25-4-2022

38

0

38

0

MI

80.

Garantiesubsidie Dorpshuis De Nesse

20-9-2022

4

0

4

0

MI

TOTAAL

8.762

7.364

1.398

0

1) MI =Maatschappelijke instellingen, MKB=Midden/Klein Bedrijf, I=Inwoners

nieuw plafond (plafond-vrijval):

8.762

Beslispunt:

  1. Instemmen met de in deze tijdvak begrote onttrekking uit het Lokaal Coronafonds, dit verrekenen met de stelpost bij algemene dekkingsmiddelen en de begroting 2022 hiervoor wijzigen.
  2. De plafondbedragen die ten laste komen van het Lokaal Coronafonds vaststellen op de in deze tijdvak geactualiseerde prognosebedragen van totaal € 8,762 miljoen.
Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 15:22:02 met de export van 09/29/2022 15:11:38