Bijlagen

Lokaal werkbudget Oekraïne

1. Overzicht “Bijlage 1: Lokaal werkbudget Oekraïne (stand per 16sep22)”
In de raad van 29 maart 2022 is ingestemd met een reservering ten laste van de algemene reserve voor een lokaal werkbudget Oekraïne van € 5 miljoen. In mei en juni is dit via twee raadsbesluiten aangevuld tot € 15 miljoen.

Tot heden zijn door het college voorstellen goedgekeurd met een volume van € 14,0 miljoen (kolom “plafond”). De accommodatiekosten zijn met een omvang van bijna € 7,0 miljoen de grootste uitgavenpost. Hierna staan in het overzicht “Bijlage 1: Lokaal werkbudget Oekraïne (stand per 16sep22)” de besluiten vermeld. Via deze tweede tijdvakrapportage 2022 wordt de raad voorgesteld met deze posten formeel in te stemmen.

Financieel uitgangspunt bij de opvang is dat het kabinet van rijkswege een reële compensatie heeft toegezegd van de extra kosten die gemaakt zullen worden door gemeenten voor de opvang van ontheemden uit de Oekraïne. Er ligt een toezegging dat gemeenten er financieel niet slechter voor komen te staan door de opvang. Dit betekent dat sprake is van voorfinanciering. Op 15 september is de beschikking verstuurd door het Rijk dat het aangevraagde voorschot is toegekend mits bij de verantwoording aan de gestelde eisen is voldaan. Binnen 6 weken wordt het voorschot uitbetaald.

Vergoedingen
De vergoeding voor de extra kosten die gemeenten maken bestaat uit vele financieringsbronnen. Dit maakt het koppelen van de aanvragen met de bijbehorende dekking vanuit het Rijk lastiger dan in het geval het Rijk met één dekkingsbron/regeling was gekomen. In het overzicht “Bijlage 2: Financiën opvang Oekraïense ontheemden” is een aanname gedaan van de ontvangsten en uitgaven.

Specifieke uitkering gemeentelijke opvang (GOO)
De belangrijkste inkomstenbron vormt de specifieke uitkering (SPUK) voor het normbedrag van € 100 per bed per dag. Dit bedrag bevat met name kamerkosten, leefgeld, maaltijden, BTW-vergoeding, schoonmaak, uitvoeringskosten, inschrijving BRP, beveiliging en WA-verzekering. Het bedrag van € 100 wordt t/m december 2022 ook vergoed als de totale kosten lager zijn.

Vanaf september 2022 wordt ervan uitgegaan dat het aantal opvangplekken in de gemeentelijke opvang 440 bedden bedraagt. In totaliteit kan dan via de SPUK € 12,5 miljoen worden gedeclareerd. Voor de periode t/m augustus is een voorschot aangevraagd van € 7 miljoen en deze wordt de komende maanden beoordeeld door het subsidieportaal van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Verwacht wordt dat deze uitkering eind 3e/begin 4e kwartaal wordt uitbetaald aan Amstelveen

Het ministerie van J&V heeft adviesbureaus Improven en AEF gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de kosten die gemeenten maken voor de opvang van Oekraïners. Doel van dit onderzoek is om het huidige normbedrag van € 100 per dag te herijken. De uitkomst van dit onderzoek, waar Amstelveen overigens aan heeft meegedaan, wordt op korte termijn verwacht en zal eventueel consequenties hebben voor het normbedrag vanaf 1 januari 2023. De verwachting is dat rond 15 oktober het Ministerie bekend maakt welkt normbedrag het wordt vanaf 2023.

Inzet personeel vanuit de ambtelijke organisatie
Er is een berekening gemaakt van de inzet vanuit de ambtelijke organisatie van personeel sinds maart van dit jaar tot begin juli. Ervan uitgaande dat een substantieel deel van de ontheemden uit Oekraïne de rest van dit jaar in Amstelveen zullen verblijven is daarnaast een inschatting gemaakt van de benodigde hoeveelheid ambtelijke inzet voor de rest van 2022. In totaal komt de inzet neer op circa 10 fulltime arbeidsplaatsen voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne in Amstelveen.

Naast deze inzet is ook voor de opvang in Amstelveen ruim € 1 miljoen nodig voor extra inhuur (zie besluit nummer 2 van 5 april 2022). Dat betekent dat dit jaar circa 20 fulltime arbeidsplaatsen nodig zijn voor de opvang van de ontheemden uit Oekraïne in Amstelveen, waarmee de uitvoeringskosten uitkomen op circa € 2 miljoen. Deze kosten vormen een onderdeel van het normbedrag van € 100 per bed per dag.

70% btw-kosten
Van de BTW-kosten (voornamelijk maaltijden) wordt 30% vergoed via het BTW-compensatiefonds. De resterende BTW-kosten worden geacht gedekt te worden uit de € 100 dagvergoeding.

Specifieke uitkering particuliere opvang (POO)
De vergoeding voor het leefgeld bij de particuliere opvang is bedoeld voor uitvoeringskosten, WA-verzekering en inschrijving BRP.

Overige uitkeringen
Naast de SPUK voor particuliere en gemeentelijke opvang is er een mêlee aan regelingen. Sommige bedragen worden vergoed aan onderwijsinstellingen, andere bedragen komen binnen via de gemeentefondscirculaires en voor meerdere onderwerpen zijn nog gesprekken gaande binnen de Ministeries over de vergoedingsvorm.

Toelichting nummering overzicht "Bijlage 1: lokaal werkbudget Oekraïne (stand per 16sep22)"

 1. MI =Maatschappelijke instellingen, MKB=Midden/Klein Bedrijf, I=Inwoners
 2. Dit betreft kosten waarbij twijfel bestaat of het uit de dagvergoeding van € 100 betaald kan/mag worden. De definitieve regeling is nog niet bekend. De besluiten 11, 17 en 19 worden niet gedekt vanuit een landelijke regeling en komen ten laste van de algemene reserve.
 3. Dit betreft uitkeringen die aan derden worden verstrekt, waarvoor een bijdrage van derden wordt verwacht en de SPUK regeling particuliere opvang (POO).
 4. Aan het Rijk is in juni een voorschot gevraagd (400 bedden x € 100 per nacht x 175 nachten).
 5. Aanvullend:
 • Landelijke bekostigingregeling voor vluchtelingen in de particuliere opvang is nog in ontwikkeling.
 • Overige regelingen voor o.a. WMO, Jeugdzorg, Publieke gezondheid, leerlingenvervoer, onderwijs, Nederlands als tweede taal (NT2) zijn nog niet financieel bekend.
 • Vanwege de onduidelijkheid over de diverse financiële regelingen is de verdeling over "niet gedekt", "overige uitkering" en "€ 100 bijdrage" een zo goed mogelijke inschatting. Zodra meer bekend is over deze verdeling wordt dit via de toegezegde raadsbrieven geactualiseerd.

BIJLAGE 1: LOKAAL WERKBUDGET OEKRAÏNE (stand per 16sep22)

bedrag x 1.000 euro

omschrijving

Besluit d.d.

Plafond

werkelijk

Prognose

Vrijval

Voor wie?1

niet gedekt 2

overige uitkering 3

100 euro bijdrage 4

1.

Maatschappelijke voorzieningen aan vluchtelingen uit de Oekraïne tot 1 juli 2022

22-3-2022

135

135

0

0

MI

135

0

2.

Inzet tijdelijk extra personeel voor opvang Oekraïners in Amstelveen

5-4-2022

1.050

684

415

-49

Organisatie

1.099

3.

Sociaal beheer Griffioen voor vluchtelingen Oekraïne

29-3-2022

30

45

-15

0

MI

30

0

4.

Accommodatiekosten voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne

5-4-2022

2.600

2.600

0

0

MKB/I

2.600

5.

Leefgeld tot 1 juli 2022

5-4-2022

645

645

0

0

I

285

360

6.

Landingsprogramma voor Oekraïense vluchtelingen-kinderen tot 15jul22

10-5-2022

401

91

310

0

I

100

301

0

7.

Maatschappelijke voorzieningen aan vluchtelingen uit de Oekraïne tot 1jan23

24-5-2022

404

368

36

0

MI

404

0

8.

Landingsprogramma voor Oekraïense vluchtelingen-kinderen tot 1sep22

24-5-2022

300

0

300

0

I

300

0

9.

Huisartsenzorg voor Oekraïense vluchtelingen in Amstelveen

24-5-2022

58

28

30

0

MI

58

0

10.

Inzet tolken ondersteuning Oekraïense vluchtelingen

24-5-2022

242

5

237

0

MI

234

8

0

11.

Opvang Alleenstaande Minderjarige Vluchteling (AMV)

12-7-2022

400

0

0

0

I

400

0

12.

Accommodatiekosten voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne 2e tranche

14-6-2022

4.300

1.594

2.706

0

MKB/I

4.300

13.

Prognose leefgeld 1 juli t/m 30 september

27-6-2022

750

258

492

0

I

450

300

14.

Beveiliging hotels

27-6-2022

308

222

86

0

I

308

15.

Tijdelijke onderwijshuisvesting

12-7-2022

271

0

271

0

I

271

16.

Vervoer van leerlingen, sociaal beheer en taalonderwijs PO na 1 januari 2023

12-7-2022

203

0

203

0

I

203

0

17.

Versnelde plaatsing van statushouders in Amstelveen

19-7-2022

200

286

-86

0

I

200

0

18.

Opvanglocatie Prof E.M. Meijerslaan 8 en 10

26-7-2022

200

0

200

0

I

200

19.

Tijdelijke verblijfsvoorzieningen bijzondere doelgroepen Amstelveen

19-7-2022

300

0

300

0

I

300

0

20.

ambtelijke inzet (10 fte)

30-8-2022

1.000

0

1.000

0

I

1.000

21.

70% btw-kosten (30% via btw-compensatiefonds)

30-8-2022

210

0

210

0

I

210

10.649

Aanvraag voorschot bijdrage € 100 per nacht per bed t/m 31 augustus 2022

-7.000

Aanvraag voorschot bijdrage € 100 per nacht per bed (september t/m december 2022)

P.M.

TOTAAL

14.007

6.962

6.694

-49

1.861

1.546

3.649

nieuw plafond (plafond-vrijval):

14.056

2. Overzicht “Bijlage 2: Financiën opvang Oekraïense ontheemden 23 augustus 2022”
Voor het inzichtelijk krijgen van de vergoedingen is beoordeeld welke besluiten gedekt worden uit de € 100 dagvergoeding, via specifieke regelingen of waar geen dekking voor beschikbaar is en uit eigen middelen betaald moeten worden.

A. Aanvragen die uit de € 100 dagvergoeding worden betaald:
Deze bijlage biedt onder A. een overzicht van de ingeschatte hoogte van de aanvraag voor de € 100 dagvergoeding voor de gemeentelijke opvang en welke posten daar naar verwachting uit worden vergoed. Per saldo is daar (als de aanname voor het aantal bedden in de gemeentelijke opvang correct is) nog ruimte beschikbaar van afgerond € 1,8 miljoen voor overige aanvragen. De dagvergoeding is namelijk een minimumbedrag en hoeft niet te worden terugbetaald.

B. Overige aanvragen die op dit moment nog uit de € 100 betaald kunnen worden:
Er zijn de afgelopen maanden besluiten genomen, zoals geld voor huisartsenzorg en maatschappelijke voorzieningen die geen onderdeel vormen van de € 100 dagvergoeding. Onduidelijk is ook welke vergoeding hiervoor wel zal worden verstrekt. Deze kosten met een omvang van € 961.000 kunnen nog worden gedekt binnen de resterende ruimte van de € 100 dagvergoeding.

C. t/m E. Overige vergoedingen en aanvragen
De opvang particuliere opvang (onderdeel C) wordt vergoed via de SPUK-regeling. Het landingsprogramma Oekraïense kinderen bij onderdeel D wordt via onderwijsinstellingen vergoed en zal tezijnertijd worden verrekend met de gemeente. Bij onderdeel E staat nu de (geringe) vergoeding voor tolken. Dit onderdeel zal door aanvullende vergoedingen via de gemeentefondscirculaires in de komende maanden worden uitgebreid.

F. Geen dekking uit € 100 of overige uitkeringen
De raad heeft de wens uitgesproken dat het “lokaal werkbudget Oekraïne” niet alleen wordt ingezet voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne, maar dat het ook wordt benut voor opvangkosten van overige vluchtelingen. Deze uitgaven vallen echter niet onder de hiervoor vermelde vergoedingsregelingen. Op dit moment betreft dit drie besluiten:

 1. Opvang alleenstaande minderjarige vluchteling /AMV (€ 400.000);
 2. Versnelde plaatsing van statushouders in Amstelveen (€ 200.000);
 3. Tijdelijke verblijfsvoorzieningen bijzondere doelgroepen Amstelveen (€ 300.000)

Ad. b) De bekostiging van de versnelde opvang van statushouders komt ten laste van de zogenoemde Hotel-en accommodatieregeling (HAR) van het COA. Dit kan betekenen dat het aangevraagde budget niet volledig wordt besteed, maar (deels) wordt gedekt via de HAR-regeling.

De eerder gehanteerde term voorfinanciering gaat voor de genoemde drie besluiten niet op met als gevolg dat de kosten ten laste komen van de algemene reserve.

Bijlage 2: Financiën opvang Oekraïense ontheemden 16 september 2022

A. Aanvragen die uit de € 100 dagvergoeding worden betaald:

Aantal overnachtingen

dagen

gem. bedden

totaal bedden

aantal x € 100

Maart

24

385

9.240

-€ 924.000

april

30

430

12.900

-€ 1.290.000

mei

31

410

12.710

-€ 1.271.000

juni

30

395

11.850

-€ 1.185.000

juli

31

380

11.780

-€ 1.178.000

augustus

31

400

12.400

-€ 1.240.000

september

30

440

13.200

-€ 1.320.000

oktober

31

440

13.640

-€ 1.364.000

november

30

440

13.200

-€ 1.320.000

december

31

440

13.640

-€ 1.364.000

-€ 12.456.000

Uitgangspunt is maximaal 370 bedden in hotels. Prof. E.M. Meijerslaan 8 en 10 heeft vanaf medio augustus 70 bedden.

Inzet tijdelijk extra personeel voor opvang Oekraïners in Amstelveen

€ 1.099.000

Ambtelijke capaciteit

€ 1.000.000

Accommodatiekosten voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne

€ 6.770.000

Opvanglocatie Prof E.M. Meijerslaan 8 en 10

€ 200.000

Tijdelijke onderwijshuisvesting

€ 271.000

Beveiliging hotels

€ 439.000

70% btw-kosten (30% via btw-compensatiefonds)

€ 210.000

Leefgeld gemeentelijke opvang (GOO)

€ 660.000

€ 10.649.000

Saldo A.

-€ 1.807.000

overschot

B. Overige aanvragen die op dit moment nog uit de € 100 betaald kunnen worden:

Maatschappelijke voorzieningen

€ 539.000

Landingsprogramma Oekraïense kinderen

€ 100.000

Inzet tolken ondersteuning Oekraïense vluchtelingen

€ 234.000

Sociaal beheer Griffioen

€ 30.000

Huisartsenzorg

€ 58.000

€ 961.000

Saldo A+B.

-€ 846.000

overschot

C. Leefgeld via SPUK

Leefgeld particuliere opvang (POO)

€ 735.000

Dekking via specifieke uitkering

-€ 735.000

Saldo C.

€ 0

D. Dekking via overige uitkeringen aan derden

Landingsprogramma Oekraïense kinderen

€ 601.000

Vervoer van leerlingen, sociaal beheer en taalonderwijs PO na 1 januari 2023

€ 203.000

Te verrekenen met gemeente

-€ 804.000

Saldo D.

€ 0

E. Dekking via Gemeentefonds

Tolken

€ 8.000

Via septembercirculaire

-€ 8.000

Saldo E.

€ 0

F. Geen dekking uit € 100 of overige uitkeringen

Opvang AMV

€ 400.000

Versnelde plaatsing van statushouders

€ 200.000

Tijdelijke verblijfsvoorzieningen bijz. doelgroepen

€ 300.000

Saldo F.

€ 900.000

tekort

Saldo C t/m F

€ 900.000

tekort

TOTAAL SALDO A T/M F

€ 54.000

tekort

De beschikbaar gestelde middelen voor de opvang van Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV) ad. € 400.000 worden gestort in een nieuw te vormen reserve " Renovatie Voerman 2A" ter dekking van de toekomstige kapitaallasten. Het vormen van een nieuwe bestemmingsreserve moet worden goedgekeurd door de raad.

Beslispunt:

 1. Instemmen met dotatie van de toegekende middelen voor de verbouwing van de opvanglocatie voor Alleenstaande Minderjarige vluchtelingen (AMV) ad. € 400.000 in de nieuw in te stellen reserve “Renovatie Voerman 2A”, inclusief het wijzigen van het programma, het aanpassen van de investeringsreserve en meerjarig dekken van de kapitaallasten via de reserve “dekking kapitaallasten” en hiervoor de begroting 2022 en verder te wijzigen.
 2. Instemmen met de in deze tijdvak begrote onttrekking uit het Lokaal werkbudget Oekraïne, dit verrekenen met de stelpost bij algemene dekkingsmiddelen en de begroting 2022 hiervoor wijzigen.
 3. De plafondbedragen die ten laste komen van het Lokaal werkbudget Oekraïne vaststellen op de in deze tijdvak geactualiseerde prognosebedragen van totaal € 14,056 miljoen.
Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 15:22:02 met de export van 09/29/2022 15:11:38